Wedstrijdreglement

 

Inschrijving en aanmelden:

Inschrijving voor PerchNation "The Winter Edition" geschiedt door voor 31 december 2024 een mail te sturen naar info@baitnation.nl
Vermeld hierin:
Teamnaam:
Naam Deelnemer 1:
Deelnemer 1 dient tevens als contactpersoon daarom is van deelnemer 1 ook benodigd:
Adres
Postcode
Woonplaats
emailadres
06 nummer

Naam Deelnemer 2:

Het inschrijfgeld voor deelname aan PerchNation "The Winter Edition" bedraagt € 35,00 per koppel.

De inschrijving is pas definitief nadat de betaling is voldaan.
Betaling dient te geschiede op onderstaand rekeningnummer
NL 86 INGB 0007077726
tnv BaitNation
ovv PerchNation "The Winter Edition" en de teamnaam

Het inschrijfgeld van ingeschreven koppels die zich, om welke reden dan ook, terugtrekken of op de wedstrijddag niet meedoen, wordt niet teruggestort.

Na inschrijving en betaling van het startgeld  ontvangt het koppel een PerchNation meetlint, registratiekaart en de goodies uiterlijk 15 januari 2024 via de post thuis.

Wanneer er minder dan 50 koppels inschrijven, het minimum aantal deelnemers, kan de organisatie overgaan tot het afgelasten van de wedstrijd en ontvangen de deelnemers hun inschrijfgeld retour.

De organisatie houdt zich het recht voor het maximum aantal deelnemers uit te breiden indien hier aanleiding voor is.

De inschrijving sluit op 31 december 2023 00:00 uur

Algemeen:

Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige registratienummer voor de wedstrijd. Deze wordt op zaterdagochtend tussen 7.45 en 8.00 uur geappt naar de team WhattsApp groep.

De lokale wetten en regels op het terrein of water dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Elke deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn gedrag op en aan het water.
De organisatie kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade of boetes aan de deelnemer of derden..

Alle vissen moeten door de deelnemer met de hengel en, uitsluitend, kunstaas worden gevangen. Gebruik van levend en/of dood aas is uitdrukkelijk verboden.
Ook vissen die gevangen zijn in betaalwater of kwekerij tellen niet mee voor de score.

Uitzetten van vis is niet toegestaan.

Deelnemers aan deze wedstrijd gaan akkoord met het wedstrijd reglement.

Elke deelnemer verklaart eerlijk te spelen en de regels te respecteren

Score:

De score telt uitsluitend voor gevangen baars; andere vissoorten tellen niet mee.

De minimummaat is 25 cm. Baarzen kleiner dan 25cm tellen dus niet mee in de score.

Elke deelnemer moet elke gevangen baars insturen in de door de organisatie gemaakte team WhattsApp groeps onder vermelding van het teamnummer, de teamnaam en de naam van de vanger

De langste vissen worden door de organisatie in de totaalscore verwerkt. Elke vis mag slechts 1x worden ingestuurd en wordt slechts 1x verwerkt op de totaalscore.

De deelnemer moet altijd de vanger zijn en herkenbaar zijn op de 2e foto

Het winnende team is het team met de 5 grootste baarzen (totaal aantal centimeters)

Elke gevangen baars moet gemeld worden met 2 foto’s:

Foto 1: Vis op meetlint

Toelichting foto 1: Vis op meetlint met registratiekaart
De gevangen vis moet op het officiële PerchNation meetlint gemeten worden. Dit meetlint wordt per team 1x meegestuurd met de overige wedstrijdbescheiden. De centimeters moeten te allen tijde duidelijk zichtbaar zijn.
Er zijn een aantal reserve meetlinten beschikbaar, deze zijn tegen een prijs van €9,99 verkrijgbaar op www.baitnation.nl

Plaats je registratiekaart altijd op of bij de vis.

De registratiekaart moet duidelijk, incl ingevuld teamnummer, leesbaar zijn op de foto. Is deze niet duidelijk leesbaar of niet geplaatst dan wordt de vis afgekeurd.

De vis moet altijd met de linkerkant naar boven worden gefotografeerd. Foto’s van de rechterkant worden afgekeurd.

De bek van de vis moet exact op nul liggen. Als dit niet duidelijk is op de foto, wordt de vis afgekeurd.
De foto moet duidelijk laten zien dat de vis op of tegen het nulpunt van het meetlint ligt, hiervoor is het noodzakelijk dat de vis recht van boven wordt gefotografeerd.
Foto’s met een vertekende hoek worden afgekeurd.

De gevangen vissen moeten op een vlakke ondergrond op het meetlint liggen (evt de vis voorzichtig met 1 of 2 handen op het meetlint vasthouden.)

Vissen met samengeknepen staart op het meetlint, worden afgekeurd.

De foto op het meetlint moet altijd direct na de vangst worden gemaakt

!!Ga uiterst voorzichtig met de gevangen vissen om en zet deze zo snel als mogelijk levend terug in het water waarin ze gevangen zijn!!

De totale lengte van de gevangen vis wordt bepaald door de uiterste staartpunt. Wanneer de staartpunt tussen 2 lijnen ligt, telt de hoogste waarde. Dus: 45,5 cm telt in de score mee als 46 cm.

Als de volledige lengte van de vis niet te zien is op foto, wordt de vis afgekeurd en geen score genoteerd.

Foto’s van vissen die onder het zand, stenen, bladeren of andere verontreiniging zitten, worden afgekeurd

Foto’s van vissen die zwaar gewond zijn (muv verwondingen die de vis duidelijk al eerder heeft opgelopen), bloeden of dood zijn worden afgekeurd.

Foto’s van slechte kwaliteit door onscherpte of anderszins niet duidelijk en niet herkenbaar worden afgekeurd

De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om, bij herhaalde overtreding van de regels óf vermoeden van het overtreden van de regels, een deelnemend team te diskwalificeren.

Beslissingen genomen door de organisatie zijn te allen tijde bindend.

Over beslissingen genomen door de organisatie kan niet worden gediscussieerd of  gecorrespondeerd.
 

Foto 2: Visser met vis

Toelichting foto 2: Visser met vis
Fotografeer altijd de linkerkant van de vis. Dezelfde kant als op het meetlint zodat de organisatie kan controleren dat het om dezelfde vis gaat.

De volledige lengte van de vis moet duidelijk herkenbaar zijn op de foto, als het uiteinde van de vis of de vis niet in zijn geheel op de foto staat, wordt de vis afgekeurd en geen score genoteerd.

Foto’s van vissen die onder het zand, stenen, bladeren of andere verontreiniging zitten, worden afgekeurd.

Foto’s van vissen die zwaar gewond zijn (muv verwondingen die de vis duidelijk al eerder heeft opgelopen), bloeden of dood zijn worden afgekeurd.

Foto’s van slechte kwaliteit door onscherpte of anderszins niet duidelijk en niet herkenbaar worden afgekeurd

De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om, bij herhaalde overtreding van de regels óf vermoeden van het overtreden van de regels, een deelnemend team te diskwalificeren.

Beslissingen genomen door de organisatie zijn te allen tijde bindend.

Over beslissingen genomen door de organisatie kan niet worden gecorrespondeerd.
 

Indienen van de vangsten

Stuur beide foto’s, via de aangemaakte team groeps app, in en vermeld hierbij:
- de lengte van de vis in hele centimeters
- de teamnaam
- de naam van de vanger
- teamnummer
De organisatie bevestigt de ontvangst van de foto’s, de lengte van de vis en of deze meetelt in de score.

We raden aan foto’s direct na de vangst de versturen.

Foto’s ingediend vóór 08:00 uur en ná 15:00 uur op 20 januari 2024 (wedstrijddag) worden afgekeurd en tellen niet mee in de score.

Alle goedgekeurde vangsten kunnen, met vermelding van reden, door de organisatie worden afgekeurd. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

Score:

In het geval van een gelijke einduitslag bepaalt de grootst gevangen vis het verschil tussen beide koppels. Mocht dit ook gelijk zijn dan wordt gekeken naar de op één na grootste vis. Etc. Zijn alle vissen gelijk, dan wint het team met de eerst gevangen vis.

Na sluiting van de wedstrijd zal de organisatie zsm, doch uiterlijk 21 januari 2024, de winnaar bekend maken en de winnende koppels benaderen om hun gewonnen prijs te doen toekomen.
 

Overig:

Alle deelnemers van PerchNation "The Winter Edition" conformeren zich bij inschrijving aan het wedstrijdreglement, het privacy statement van www.baitnation.nl en geven toestemming voor publicatie van de uitslag en publicatie van foto’s gemaakt en/of door de deelnemende teams verstrekt in het kader van deze wedstrijd.

Onkosten van deelnemers tijdens PerchNation "The Summer Edition" worden niet door de organisatie vergoed.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.

De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aanleiding van verschuiven of vervallen van wedstrijden of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag.

Iedere deelnemer wordt geacht de algemene voorwaarden en reglementen te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen.

Voor deelnemers aan PerchNation "The Winter Edition" gelden alle gangbare wettelijke regelingen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Deelnemers aan PerchNation "The Winter Edition" verklaren zich met hun deelname te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak evenals aan de besluiten van diens organen waaronder de aanklager, tuchtcommissie en commissie van beroep. Dit betreft doping, matchfixing en seksuele intimidatie conform de vigerende reglementen, regelingen en procedures van het Instituut Sportrechtspraak. Deze zijn beschikbaar via de website van het Instituut Sportrechtspraak.

Wanneer een beslissing op grond van het voorgaande artikel tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door de deelnemer geen recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of het opnieuw houden van de wedstrijd.


 

 

BaitNews!

BaitNews!
Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste artikelen, akties, exclusieve kortingen en informatie over de nieuwste roofvistechnieken! Meld je nú aan voor onze BaitNews nieuwsbrief!
Aanmelden

Instagram

Voor de dikste vangstfoto's volg je ons ook op Instagram: @baitnationnl

 

© 2016 - 2023 BaitNation.nl | sitemap | rss